Agria käyttää osan vuosittaisista vakuutusmaksutuloistaan lemmikkien hyvinvoinnin edistämiseen tukemalla eläinlääketieteellistä tutkimusta tutkimusrahaston muodossa.

Tutkimusrahaston avulla pyritään parantamaan lemmikkien hyvinvointia ja asemaa yhteiskunnassa. Tutkimustulosten avulla voidaan esimerkiksi vaikuttaa jalostustoimintaan, lemmikkien pitoon ja saada entistä laajempaa tietoa lemmikkien terveydestä.

Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä lemmikkien merkityksestä omistajilleen ja lemmikkien positiivisista vaikutuksista yhteiskunnalle. Agria on lahjoittanut apurahoja eläinlääketieteelliseen tutkimukseen jo vuodesta 1938.

Vuodelle 2020 apurahaa saaneet projektit

Tutkimusrahaston apurahat jaetaan erilaisille tutkimusprojekteille eläinlääketieteen, perinnöllisyystieteen ja eläinten käyttäytymistieteen aloilla sekä tutkimustyöhön lemmikin merkityksestä ihmisille ja yhteiskunnalle.

Vuodelle 2020 apurahaa jaettiin yhteensä 6,9 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 650 000 euroa) yhteensä 15 eri projektille. Hakemuksia tuli yhteensä 62 kappaletta ja hakijoita sekä apurahan saajia oli Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. 

Suomalainen tutkimusprojekti, joka sai apurahaa on Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan professorin Hannes Lohen tutkimus, joka kartoittaa kissojen käyttäytymisongelmiin johtavia riskitekijöitä.

Professori Hannes Lohi kertoo lisää tutkimuksesta:

”Kissojen persoonallisuutta ja käyttäytymistä sekä niihin vaikuttavia ympäristö- ja perintötekijöitä on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Kissojen käyttäytymisongelmat ovat kuitenkin verrattain yleisiä ja johtavat usein lemmikistä luopumiseen.  Kissarotujen käyttäytymiserojen ja ulkoisten riskitekijöiden tunnistaminen on tärkeää käyttäytymisongelmien ehkäisemiseksi ja tämän Suomen suosituimman lemmikin hyvinvoinnin parantamiseksi.

Rotuerojen ja riskitekijöiden kartoittamiseksi olemme kehittäneet kissanomistajille suunnatun kattavan käyttäytymis- ja persoonallisuuskyselyn, jonka avulla haluamme kerätä maailman laajimman tutkimusaineiston sekä maatiaiskissoista että läpi kissarotujen.

Agrian rahoittamassa projektissa varmistamme kyselyn luotettavuuden ja kartoitamme erilaisten käyttäytymispiirteiden ja ei-toivotun käyttäytymisen yleisyyttä, rotueroja ja yleisimpiä riskitekijöitä.  Tavoitteena on myös tarkastella persoonallisuuden ja ei-toivotun käyttäytymisen yhteyttä. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kysely toimivaksi työkaluksi hyvinvoinnin seurannassa ja jalostustyössä. Ei-toivotulle käyttäytymiselle altistavien riskitekijöiden tunnistaminen voi vähentää kissojen ja niiden omistajien stressiä ja siten parantaa kissojen hyvinvointia.

Kyselyyn on tähän mennessä vastannut noin 3000 kissanomistajaa. Kyselyyn voivat osallistua kaikki kissanomistajat, niin puhdasrotuisten kuin maatiais- ja kotikissojenkin omistajat ja tutkimusryhmä toivoo aktiivista osallistumista tärkeän projektin edistämiseksi. Tietoturvattu kysely löytyy Petsofin alustalta: www.petsofi.com. Petsofiin rekisteröitymisen jälkeen omien kissojen tiedot lisätään alustalle ja tämän jälkeen kyselyyn pääsee vastaamaan. Käyttäytymiskyselyyn osallistumisen jälkeen vastaaja saa omasta kissastaan käyttäytymisraportin, jota voi verrata muihin samanrotuisiin ja kaikkiin kissoihin.”

Tutkimus toteutetaan professori Hannes Lohen Kissojen geenitutkimusryhmässä Helsingin yliopistolla ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa. Lisätietoja tutkimuksesta: lohi-kaytostutkimus@helsinki.fi

Muut tutkimusprojektit

Muiden apurahaa saaneiden tutkimusten aiheina on muun muassa: koiran lonkkaniveldysplasian geneettisten riskitekijöiden kartoitus, kissan hypertrofisen kardiomyopatian (HCM) geneettiset aspektit ja kissojen verensiirtojen laadunvarmistus. Ensimmäistä kertaa tutkimusprojekteiden joukossa on myös yksi pienlemmikkeihin kohdistuva projekti, nimittäin marsujen synnytysvaikeuksien kartoitus.

Kaikki nykyiset ja aikaisemmat tutkimusprojektit löytyvät tutkimusrahaston verkkosivuilta www.hundforskning.se

Agrian asiakkaana autat!

Agrian tutkimusrahaston varat koostuvat pääosin Agrialle maksetuista vakuutusmaksutuloista. Näin ollen Agrian asiakkaat ovat mukana tukemassa tärkeää eläinlääketieteellistä tutkimusta lemmikkien terveyden hyväksi vakuuttamalla oman lemmikkinsä Agriassa.

Haku vuoden 2021 apurahoille alkaa 1.4.2020. Lisätietoa hakuprosessista tulee Agrian verkkosivuille maaliskuussa 2020