Henkilötietojen käsittely

Siirry suoraan:

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Huolehdimme yksityisyydestäsi ja noudatamme siksi erityistä varovaisuutta käsitellessämme henkilötietojasi. Tällä sivulla kerrotaan, kuinka keräämme, jaamme ja käytämme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on. On tärkeää, että tutustut tähän tietoon, ja jos sinulla on kysymyksiä, voit aina olla yhteydessä meihin.

Mikä on henkilötieto?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka suoraan tai välillisesti voidaan liittää elossa olevaan luonnolliseen henkilöön. Henkilötietoja voivat olla myös tietokoneella käsiteltävät kuvat (valokuvat) ja äänitallenteet, joissa henkilöt esiintyvät. Henkilötiedoiksi lasketaan myös salatut tiedot ja erilaiset sähköiset tunnisteet, esimerkiksi IP-numerot, jos ne voidaan yhdistää luonnollisiin henkilöihin.

Tietosuoja-asetus (GDPR)

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) on uusi EU-asetus, jonka soveltaminen alkoi 25.5.2018 ja joka korvaa Suomen henkilötietolain. Vaikka moni asia säilyy ennallaan, korkeampia vaatimuksia asetetaan nyt sille, miten yritykset keräävät ja käsittelevät henkilötietojasi.

Henkilötiedot saadaan suoraan sinulta, kun teet sopimuksen Agrian kanssa tai asioit muutoin Agrian kanssa. Kyseessä voivat olla esimerkiksi verkkolomakkeet, chat-palvelu, paperiset hakemukset ja äänitettävät puhelinkeskustelut. Voimme saada henkilötietoja myös muilta länsförsäkringsgruppeniin kuuluvilta yhtiöiltä, työnantajaltasi tai muilta yhteistyökumppaneilta, kuten eläinsairaaloilta ja klinikoilta. Voimme myös joissain tapauksissa hankkia terveystietoja terveydenhuollon tarjoajilta, mutta ainoastaan, jos se on välttämätöntä vakuutuskorvausta koskevan vaateen laatimiseksi. Lisäksi hankimme henkilötietoja jatkuvasti yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Tietoja voidaan hankkia myös kolmannelta osapuolelta, esimerkiksi ryhmävakuutuksen yhteydessä, jolloin saamme tietoja siltä organisaatiolta, joka on tehnyt kanssamme ryhmävakuutussopimuksen, tai vahingonselvittelyn yhteydessä, jolloin voimme saada tietoja vahinkoa kärsineeltä kolmannelta osapuolelta tai joltain toiselta vakuutuksenantajalta, jonka asiakas on myös ollut osallisena samassa vahingossa. 

Agria käsittelee sinua koskevia henkilötietoja sellaisissa tapauksissa, joissa olet esimerkiksi vakuutuksenottaja, vakuutettu, lisävakuutettu, maksun suorittaja, vahinkoa kärsinyt osapuoli, uskottu mies, edunvalvoja, valtuutettu, yhteyshenkilö, luonnollisen henkilön edustaja tai verkkosivustovierailija. 

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, siviilisääty, yhteystiedot, henkilötunnus ja joissain tapauksissa myös ammattia, kansalaisuutta ja taloudellista tilannetta koskevat tiedot sekä terveystiedot. Käsittelemme myös verkkotunnisteita, kuten IP-osoitteita, MAC-osoitteita tai vastaavia.

Edellytyksenä sille, että Agria voi tarjota sinulle palveluita tai tuotteita taikka ryhtyä muihin sopimuskaudella pyytämiisi toimenpiteisiin (esimerkiksi vahingonselvittelyn yhteydessä), on että luovutat Agrian pyytämät ja Agrian kanssa tehtävän sopimuksen tekemisen ja täytäntöönpanon kannalta välttämättömät henkilötiedot. 

Lisäksi velvollisuus luovuttaa henkilötietoja voi perustua myös lakiin tai muuhun säädökseen. Tällöin tarkoituksena voi olla esimerkiksi rahanpesulain säännösten tai Finanssivalvonnan yleisten neuvojen ja määräysten toteuttaminen.

Agria ei tule koskaan myymään henkilötietojasi. Sen sijaan luovutamme henkilötietoja toisille Länsförsäkringsgruppeniin kuuluville yhtiöille tilastollisia tarkoituksia ja myös markkinointitoimenpiteitä varten. Henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa muille yrityksille, joiden kanssa Agria tai muut Länsförsäkringsgruppeniin kuuluvat yhtiöt tekevät yhteistyötä palveluidensa suorittamiseksi. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi Bankgirocentralen, IT-infrastruktuuripalveluiden tarjoajat, vakuutusedustajat sekä jälleenvakuutusyhtiöt. Tämä voi koskea sekä EU- ja ETA-maita että niiden ulkopuolisia alueita. Lisätietoa EU:n ja ETA:n ulkopuolella sijaitsevista vastaanottajista löytyy kohdasta Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Lisäksi henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille, jos Agria on lain mukaan velvoitettu tähän. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa tuomioistuimille, lautakunnille ja vastapuolille riitojen ja muiden oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen liittyvien menettelyiden yhteydessä. Lisäksi sinulle myönnettyä esinevakuutusta koskevia tietoja voidaan myös luovuttaa henkilöille, joiden kanssa asut samassa taloudessa.

Oikeusperuste henkilötietojen luovuttamiselle toisille yhtiöille on se, että voimme panna täytäntöön kanssasi tekemämme sopimukset tai toteuttaa mahdolliset lakisääteiset velvoitteemme. Joissain tapauksissa kyseessä voi olla myös intressipunninta, esimerkiksi Agrian tai Länsförsäkringarin oikeutetusta edusta markkinoida muiden Länsförsäkringsgruppeniin kuuluvien yhtiöiden tuotteita ja palveluita. 

Jos Agria luovuttaa tietojasi EU:n ja ETA:n ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille, Agria ryhtyy asianmukaisiin suojatoimiin varmistaakseen, että oikeutesi ja vapautesi turvataan, esimerkiksi tekemällä vakiomuotoisia tietosuojasopimuksia. 

Henkilötietoja säilytetään koko sopimussuhteen ajan tai niin kauan kuin muun sitoumuksen tai oikeudellisen vaateen esittäminen on mahdollista ja tämän jälkeen korkeintaan 10 vuotta kuluvan vuoden lisäksi vanhentumista koskevat säännöt huomioon ottaen. Tietoja voidaan joissain tapauksissa säilyttää pidempään muusta lainsäädännöstä johtuen. Muu lainsäädäntö voi olla esimerkiksi vakuutussopimuslaki tai määräykset koskien vakavaraisuusvaatimuksia, jotka Agrian ja Länsförsäkringarin on kulloinkin täytettävä. Muita määräaikoja voidaan myös soveltaa, jos henkilötietoja säilytetään muita kuin sopimussuhteesta johtuvia tarkoituksia varten ja jotta Länsförsäkringar voisi noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä esimerkiksi kirjanpidon osalta (seitsemän vuotta).

Jos tietoja käsitellään pelkästään markkinointitarkoituksia varten ja ne eivät johda sopimukseen, tietoja säilytetään tavallisesti korkeintaan kuusi kuukautta. 

Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten henkilökohtaisia mieltymyksiä, kiinnostuksen kohteita ja sijaintia.  Agria käsittelee henkilötietoja markkinointitarkoituksiin liittyvää profilointia varten voidakseen tarjota sinulle räätälöityjä tuotteita ja palveluita. Profilointia voidaan käyttää myös vakuutusmaksun määrittämistä ja automaattisia päätöksiä varten sekä petosten ehkäisemiseksi.

Agria hyödyntää joissain tapauksissa niin kutsuttua automaattista päätöksentekoa. Tällä tarkoitetaan päätöksiä, jotka tehdään ilman ihmisen osallistumista ja joilla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Näin voidaan toimia esimerkiksi vahingonselvittelyn yhteydessä.

Sopimusten, hakemusten ja tarjousten käsittely

Sopimusten täytäntöönpano ja hallinta

Esimerkki:

 • Sopimusta varten tarvittavien tietojen kerääminen, rekisteröinti ja hallinta
 • Tietojen (esimerkiksi rekisteröidyn osoitteen) päivittäminen
 • Vakuutusmaksusuoritusten käsittely
 • Vahinkotapahtumien selvittely, esimerkiksi välittömän vahingonselvittelyn kautta
 • Vakuutusmaksujen ja muiden maksujen laskeminen
 • Kysymyksiisi vastaaminen verkkolomakkeella, puhelimitse tai chat-palvelun kautta. 
 • Vakuutusriskiemme jälleenvakuuttaminen tarvittaessa
 • Oikeudellisten vaateiden (esimerkiksi takautumisvaateiden) laatiminen, esittäminen ja puolustaminen

Pyydettyihin toimenpiteisiin ryhtyminen ennen sopimuksen tekoa

Esimerkki:

 • Tarjouksen tekemistä varten tarvittavien tietojen rekisteröinti
 • Esimerkiksi vakuutushakemuksen arviointi
 • Sopimuksen tekemistä varten tarvittavien tietojen kerääminen, tarkistaminen ja rekisteröinti
 • Tuotteitamme ja palveluitamme koskevan neuvonnan valmistelu ja toteuttaminen

Lakien ja asetusten noudattaminen

Sovellettavien lakien tai säädösten mukaisten vaatimusten täyttäminen

Esimerkki:

 • Tietojen vertaaminen pakoteluetteloihin, joita meidän on lain tai viranomaispäätöksen mukaan sovellettava
 • Ruotsalaisille, suomalaisille ja ulkomaisille viranomaisille raportointi

 

Oikeutettuun etuumme perustuvat käsittelytoimet

Tuotteidemme ja palveluidemme parantaminen

Esimerkki:

 • Sekä nykyisten että uusien tuotteidemme ja palveluidemme kehittäminen ja parantaminen
 • Järjestelmiemme kehittäminen ja testaaminen voidaksemme käsitellä tuotteitamme ja palveluitamme luotettavasti ja tehokkaasti

Vahinkojen ennaltaehkäisy

Esimerkki:

 • Neuvojen ja vinkkien antaminen vahinkojen välttämiseksi ja minimoimiseksi
 • Sairauksia ja onnettomuustapauksia koskevien tilastoiden laatiminen tutkimus- ja tiedotustarkoituksia varten vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi ja minimoimiseksi. 

Sinulle räätälöityjen tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen

Esimerkki:

 • Kokonaiskuvan luominen toiminnastasi Länsförsäkringsgruppenin kanssa
 • Markkinoinnin toteuttaminen, esimerkiksi suoramarkkinointina sähköpostitse ja tekstiviestitse
 • Markkina- ja asiakasanalyysit, joihin sisältyy joissain tapauksissa profilointia
 • Asiakastyytyväisyystutkimusten toteuttaminen
 • Tilastoaineiston laatiminen riskiarvioitamme ja vakuutustuotteitamme varten

Petosten estäminen

Esimerkki:

 • Käytämme henkilötietoja voidaksemme ennaltaehkäistä, selvittää ja torjua petoksia. Tätä varten voimme esimerkiksi tehdä julkisiin rekistereihin kohdistuvia tarkastuksia.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Sopimuksen täytäntöönpano

Henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä voidaksemme toteuttaa kanssasi tehdyn sopimuksen mukaiset velvoitteemme tai ryhtyä pyynnöstäsi toimenpiteisiin ennen tällaisen sopimuksen tekoa. Katso esimerkiksi kohdassa Sopimusten, hakemusten ja tarjousten käsittely mainitut käsittelytoimet.

Lakisääteinen velvoite

Henkilötietojesi käsittelyä edellytetään laissa tai muussa säädöksessä. Kyseessä voivat olla kohdassa Lakien ja asetusten noudattaminen kuvaillut käsittelytoimet, mutta myös käsittelytoimet sellaisissa tapauksissa, joissa et ole sopijapuoli, mutta joissa meillä on lakisääteinen velvoite täytettävänä. 

Oikeutettu etu

Käsittely on välttämätöntä voidaksemme toteuttaa Agrian tai muun tahon oikeutetun edun, kuten oikeutettu etumme kehittää ja mukauttaa tarjontamme sinulle, markkinointi, vakuutuspetosten estämistä koskeva intressimme jne. Suoritamme käsittelytoimia myös auttaaksemme sinua vahinkojen ennaltaehkäisyssä. Näitä käsittelytoimia suoritetaan kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että tällainen oikeutettu etu syrjäyttää sinun ja muiden yksityisyyden suojaan liittyvän edun. Katso esimerkiksi kohdassa Oikeutettuun etuumme perustuvat käsittelytoimet mainitut käsittelytoimet. 

Suostumus

Jos henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumus, sinun on annettava tällainen suostumus, jotta saamme käsitellä henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tässä tapauksessa meillä ei ole jatkossa oikeutta käsitellä tietoja suostumuksen nojalla, ja jos tiettyjä käsittelytoimia on suoritettu suostumuksen nojalla, emme voi enää suorittaa käsittelyä loppuun. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että jos hakemusta käsitellään annetun suostumuksen nojalla ja suostumus peruutetaan käynnissä olevan käsittelyn aikana, emme voi enää käsitellä hakemustasi. Peruuttaminen ei vaikuta Agrian oikeuteen suorittaa toimenpiteitä niin pitkään kuin suostumus on ollut olemassa.

Tietyissä tapauksissa meidän on mahdollisesti kerättävä arkaluonteisia tietoja, kuten terveystietoja ja tietoja ammattiliiton jäsenyydestä. Jos käsittely ei ole välttämätöntä oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi, tarvitsemme suostumuksesi voidaksemme käsitellä näitä tietoja.

Oikeudelliset vaateet

Käsittely on välttämätöntä voidaksemme laatia, esittää ja puolustaa oikeudellisia vaateita (esimerkiksi takautumisvaateita) riitojen ja muiden menettelyiden yhteydessä. 

Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme tai mitkä tiedot ovat käytettävissämme (rekisteriote). 

Voit pyytää rekisteriotteen lähettämällä meille viestin postitse tai käymällä toimipaikassamme henkilökohtaisesti. Meidän on todennettava henkilöllisyytesi, jottei pääsyä tietoihisi anneta kenellekään muulle henkilölle. 

Tietopyyntö Agrialle

Lähetä kirjallinen ja allekirjoitettu tietopyyntö  osoitteeseen: 

Agria Eläinvakuutus
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo

Voit pyytää sähköisenä jäljennöksenä ne henkilötiedot, jotka olet itse luovuttanut ja joita Agria käsittelee sähköisesti. Voit myös pyytää, että sähköinen jäljennös siirretään suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Hakemus tietojen siirrosta järjestelmästä toiseen voidaan tehdä samalla tavalla kuin rekisteriotetta koskeva hakemus. Sähköisen jäljennöksen vastaanottamisen edellytyksenä on, että olet tunnistautunut. 

Sinulla on oikeus vastustaa sellaista tietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun tai yleiseen etuun. Sinulla on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi. Yksinkertaisinta tämä on, kun ilmoitat meille asiasta puhelimitse tai postitse. 

Agria on velvollinen säilyttämään sinusta oikeita ja ajantasaisia henkilötietoja. Jos henkilötietosi ovat virheellisiä, voit pyytää niiden oikaisua tai täydennystä. Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme käsiteltävien henkilötietojesi laajuutta esimerkiksi intressipunninnan selvittelyn yhteydessä.

Voit tietyin edellytyksin pyytää, että sinua koskevat tiedot poistetaan, jos niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Agria poistaa sinua koskevat tiedot, jos niitä ei enää tarvita, mutta voi muusta lainsäädännöstä johtuen olla velvollinen säilyttämään tietosi lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi.

 

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään jonkinlaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jos päätöksellä voi olla oikeudellisia vaikutuksia tai se vaikuttaa merkittävästi sinuun muulla tavoin. Agrialla on kuitenkin oikeus hyödyntää automaattista päätöksentekoa, jos se on välttämätöntä sinun ja Agrian välisen sopimuksen tekoa ja täytäntöönpanoa varten tai jos olet antanut suostumuksesi.

Rekisterinpitäjänä toimii Försäkringsaktiebolaget Agria (publ).

Länsförsäkringsgruppeniin kuuluvilla yhtiöillä on myös yhteisiä asiakasrekistereitä, joissa on yleisiä tietoja sinusta, kuten nimi, yhteystiedot ja vakuutustesi tiedot. Käsittelytoimien tarkoituksena on muun muassa koordinoida yhtiöiden sinulle lähettämä tiedotus- ja markkinointiviestintä. Länsförsäkringsgruppeniin kuuluvat yhtiöt toimivat yhteisten asiakasrekistereiden yhteisrekisterinpitäjinä, mistä syystä ne ovat laatineet niin kutsutun tiedonjakosopimuksen. 

Ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää

Jos sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä.

Agria Eläinvakuutus
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo

Tietosuojavastaava

Olemme nimenneet tietosuojavastaavan, joka valvoo tietosuoja-asetuksen ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten noudattamista. Voit kääntyä tietosuojavastaavan puoleen, jos haluat muilla tavoin vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Sähköposti: dataskyddsombud@lansforsakringar.se
Osoite: Dataskyddsombud, Länsförsäkringar AB, 106 50 Stockholm.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus tai ilmoitus tietosuoja-asetuksen rikkomuksista toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa Tietosuojavaltuutetulle.